BZT® BIO
Định lượng 227 gram
Thông tin nổi bật
  • Xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản
  • Phân hủy các chất hữu cơ, ổn định các chỉ tiêu nước và làm sạch bùn đáy ao.
  • Giảm mùi hôi và các loại khí độc
  • Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi.
  • Cân bằng dinh dưỡng cho ao nuôi
  • Giảm các yếu tố gây căng thẳng cho thủy sản nuôi.
  • Phát triển bền vững môi trường sinh thái
1